Jdi na obsah Jdi na menu
 


REŽIMOVÉ POŽADAVKY MŠ

Režimové požadavky MŠ:

        Nástup dětí (nejlépe do 8:00)                 

    Hra  6:30-8:00 -individuální , volné hravé aktivity, 

                                       s individuální činností, úklid hraček.  

                 8:20 - 8.30 - pohybová aktivity

                8:30 – 8:40 - hudebně-pohybová chvilka

                8:45 – 9:00- příprava na svačinu ,hygiena WC, svačina

                9:00-9:45 – činnosti dětí vyplývající z TVP

                Pobyt venku

                              Délka pobytu - zpravidla 2 hodiny dopoledne,  pobyt venku probíhá i v deštivém počasí, pobyt venku bývá zrušen v případech souvislého a prudkého deště, větru a silného mrazu. V těchto případech bývá  nahrazen pobyt venku náhradní činností zvolenou pedagogem v dané třídě(volné  pohybové aktivity, tělovýchovné aktivity).                          

                                                   

                 Odpočinek

           Podmínky k relaxaci a odpočinku na lůžku se využívá denní místnost-herna. Každá třída je vybavena skladem lůžkovin a molitanových lehátek , které se každodenně rozkládají v denní místnosti..

            Každé dítě má své vlastní lehátko , označené značkou, taktéž i prostěradlo a povlečení na polštář a  peřinu jsou označeny značkou dítěte.

            V současné době je praní prádla  v prádelně.

           Relaxace na lůžku: -odpočinek

                                          -relaxace na lůžku

                                          - klidové aktivity

                                            -poslech pohádek

                                   - poslech relaxační hudby

Stravování:

Počet stravovaných dětí v době oběda (pokud je dítě přítomno v době podávání oběda, vždy se stravuje)

Časový odstup jednotlivých jídel  je tři hodiny ( nesmí přesáhnout 3 hodiny)

   Pitný režim:

             Po celý den mají děti k dispozici pitný režim -stoleček s pitným režimem, každé dítě má svůj vlastní hrneček , označený značkou dítěte , po použití je vedeno k tomu,  aby si svůj hrnek omylo a odložilo na určené místo.  1x týdně jsou hrnky na pitný režim umyty v myčce.

        Druh nápojů – pitná voda, voda s citronem, džus s vodou, čaj, voda ochucená ovocem  

Způsob a intenzita větrání a vytápění

         Teplota vzduchu:  

Denní místnosti (nejméně 20oC až 22oC),

           Zastavení provozu zařízení (v učebnách určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu      ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 ºC) musí být provoz zařízení zastaven.

              Kontrola teploty vzduchu (v prostorách s trvalou činností musí být zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr musí měřit teplotu s přesností ± 0,5°C)

Větrání:

Způsob, ovladatelnost  -větrání se provádí denně v každé místnosti

Režim větrání - v době nepříznivých meteorologických podmínek se provádí rychlé vyvětrání a následné uzavření.

                              

Osvětlení

         Denní osvětlení:

V prostorách určených k trvalé činnosti dětí musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení. Pro  většinu zrakových činností se vyžaduje převažující směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora.

 

         Rovnoměrnost osvětlení:

denního bočního osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a největší hodnoty činitele denní osvětlenosti v rozsahu zrakového úkolu, musí být v prostorách s trvalým pobytem dětí nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15.

umělého osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a průměrné osvětlenosti v rozsahu pracovních míst musí být v prostorách s trvalou činností dětí nejméně 0,65, v prostorách s krátkodobým pobytem nejméně 0,4.

                  Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody:

                Zařízení pro regulaci denního osvětlení (osvětlovací otvory musí být opatřeny zařízením pro   regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty)-budou zakoupeny žaluzie proti prudkému slunci.

Rozptylné povrchy a povrchové úpravy k omezení možnosti oslnění odrazem.

Barevná úprava místností a ploch.

       Použití lesklých povrchů (v odůvodněných případech a na takových místech, kde nemohou narušovat zrakovou pohodu).

Zásobování pitnou vodou

                  Zdroj:  veřejný vodovod. Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobována pitnou vodou vyhovujícím požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem Doklad o provedeném vyšetření kvality vody

 Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna prádla: (lůžkovin nejméně jednou za 3 týdny, ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned).

Praní prádla:

Způsob zacházení s prádlem a praní (musí zabraňovat přenosu infekčních onemocnění a provoz prádelny nesmí negativně ovlivňovat provoz předškolního zařízení).

Čisté lůžkoviny se skladují v samostatných skladech nebo v čistých, uzavíratelných skříních nebo na policích v obalech.

 Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

 • způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid:

 1. setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
 2. za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech

Týdenní, celkový:

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů,  minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned

Pravidelně provádět údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele

 • způsob a četnost desinsekce a deratizace

profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD

 • manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

Další požadavky

 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 1. aktivity: vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regionálních a celostátních,
 2.  způsob a forma zařazení do výchovného procesu
 • školní řád mateřské školy
 • evidence a registrace úrazů
 • lékárnička první pomoci, seznam telefon. čísel, podmínky pro poskytnutí   lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění

 

 

 

 

 

[1]    zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

[2]               vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

[3]    , vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

[4]    vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

[5]    vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

[6]    vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

[7]      2vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

[8]      3vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

[9]    vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

[10]  vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

[11]  § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

[12]  , 37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy